Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được ưu đãi

 
Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa hợp lý và thiếu bền vững, khiến tình trạng thiếu nước và cạn kiệt nguồn nước xảy ra tại nhiều nơi ở nước ta, đặc biệt là trong mùa khô.

 
Từ ngày 1/8/2015, các cơ quan Nhà nước, tổ chức hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam Nam sẽ được ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế. Đó là nội dung Nghị định 54/2015/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 8/6.
 

 Các trường hợp được ưu đãi

Nghị định nêu rõ, các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi gồm: Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mua để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt; sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn như: Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp hạng mục công trình để thu gom, xử lý nước thải có quy mô 40 m3/ngày đêm trở lên, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp với mục đích tái sử dụng và sử dụng lượng nước đó cho hoạt động của mình đạt từ 80 % trở lên; Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, đầu tư chiều sâu hạng mục công trình để sử dụng nước tuần hoàn cho các hoạt động của mình với với quy mô 500 m3/ngày đêm trở nên nhưng không bao gồm hoạt động sử dụng nước tuần hoàn để làm mát và các hình thức tuần hoàn khác theo quy  trình, công nghiên sản xuất; Quản lý khai thác công trình thủy lợi đầu tư cải tạo nâng cấp sửa chữa các hạng mục của hệ thống thủy lợi để sử dụng nước hồi quy trong phạm vi hệ thống thủy lợi từ 15% trở lên lượng nước cấp vào hệ thống… sẽ được ưu đãi. Cụ thể, các hoạt động trên sẽ được ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư Nhà nước; được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế.

Đối với hoạt động đầu tư sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm sẽ được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước; được miễn, giãm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập có được từ hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm theo quy định của pháp luật về thuế.

Hoạt động nhập khẩu sản phẩm thiết bị công nghệ tiên tiến tiết kiệm nước mà trong nước chưa sản xuất được đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nước do cơ quan thẩm quyền ban hành cũng được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Cũng theo Nghị định, hoạt động thu gom nước mưa khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp sẽ được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

 Trách nhiệm của Bộ TN&MT

Theo Nghị định, Bộ TN&MT có trách nhiệm xác định và công bố vùng khan hiếm nước ngọt, vùng bị xâm nhập mặn; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chí sản phẩm thiết bị, công nghệ sử dung nước tiết kiệm; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chí công nghệ kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cần phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng quyết định về việc ưu đãi về vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả...